Algemene voorwaarden

Deelname & Actie
 1. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Devoted Creations 
 2. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar
 3. In totaal worden er vijf testpersonen per maand uitgekozen waarbij iedere tester maximaal 1 keer per jaar mag deelnemen aan de actie.
 4. Het testen van het product wordt gedaan onder een professionele zonnebank, met in achtneming de regels van Verantwoord Zonnen
 5. De testresultaten dienen volledig ingevuld te worden in een door Devoted Creations samengesteld formulier
 6. Door deelname aan de Actie verlenen de testers toestemming aan Devoted Creations om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 7. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemenevoorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 8. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 9. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 10. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Devoted Creations en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 11. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
Aansprakelijkheid
 1. Devoted Creations behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 2. Noch Devoted Creations noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben