Algemene actievoorwaarden winactie ‘een jaar gratis Devoted Creations’ op Facebook

 

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Devoted Creations (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “een jaar lang gratis Devoted Creations” (verder te noemen: de ‘Actie’).
2. Deze actie heeft als doel een jaar lang gratis Devoted Creations te vergeven aan 1 fan van Devoted Creations op Facebook (verder te noemen: ‘de Prijs’). Fans kunnen deelnemen door onze Facebookpagina te liken
3. Deze Actie loopt van 1 september tot en met 30 december 2016.
4. Devoted Creations behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemenevoorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Devoted Creations, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
9.  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Devoted Creations en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
10. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Devoted Creations (door Devoted Creations Online te ‘liken’ op Facebook).
11. De uiterste aanmeldingsdatum is 1 december 2016.

 

III. Prijzen

12. In totaal zal er één winnaar worden geselecteerd die een jaar lang gratis Devoted Creations producten ontvangt
13. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
14. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
15. Elke maand mag de winnaar een product naar keuze uitkiezen, in totaal zal de winnaar dus twaalf producten naar keuze ontvangen.

 

IV. Aansprakelijkheid

16. Devoted Creations, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
17. Devoted Creations kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
18. Facebook staat volledig buiten deze actie, zijn zijn niet verantwoordelijk en vervullen geen enkele rol in deze actie.

 

V. Slotbepalingen

19. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar social@devoted-creations.nl

 

Aldus opgemaakt te Rotterdam, 21 september 2016