Algemene actievoorwaarden winactie ‘Happy Customers’ op Facebook

 

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Devoted Creations (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “Happy Customers” (verder te noemen: de ‘Actie’).
2. Deze actie heeft als doel elke maand een favoriet product weg te geven aan Devoted Creations fans (verder te noemen: ‘de Prijs’). Fans kunnen deelnemen aan de actie door een foto via een privébericht te sturen met hierop zijn/haar favoriete product.
3. Deze Actie loopt van 1 februari tot en met 31 december 2017.
4. Devoted Creations behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemenevoorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname
6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Devoted Creations, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Devoted Creations en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.

 

III. Prijzen
10. In totaal zal er één winnaar per maand worden geselecteerd die zijn/haar favoriete product ontvangt
11. Zolang de voorraad strekt. Wanneer het product uit het assortiment is gehaald, ontvangt de winnaar een vergelijkbaar product.
12. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

 

IV. Aansprakelijkheid
13. Devoted Creations, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
14. Devoted Creations kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
15. Facebook staat volledig buiten deze actie, zijn zijn niet verantwoordelijk en vervullen geen enkele rol in deze actie.

 

V. Slotbepalingen
16. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar social@devoted-creations.nl

 

Aldus opgemaakt te Rotterdam, 29 januari 2017